Voorwaarden

 


Deel 1. ALGEMEEN


Artikel 1 – Werkingssfeer
Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden van toepassing.


Artikel 2 - Opdracht
Een opdracht als bedoeld op onze website wordt verstrekt indien de consument de opdracht digitaal dan wel op andere schriftelijke wijze heeft verstrekt aan Homecrew en de kosten aan Homecrew heeft betaald. Hieronder wordt zeker verstaan het invullen van het aanmeldformulier op de website van de makelaar.

De consument verklaart door het geven van de opdracht bevoegd te zijn de onroerende zaak te leveren. Indien de consument handelt in naam van derden dan stelt hij de schriftelijk volmacht beschikbaar aan Homecrew.

De consument is verplicht direct na het geven van de opdracht een kopie van zijn identiteitsbewijs aan Homecrew beschikbaar te stellen.


Artikel 3 – Aansprakelijkheid en opdracht
Homecrew is nooit aansprakelijk voor een bedrag dat hoger ligt dan de in de opdracht omschreven verdienste. Indien dit leidt tot een uitzonderlijk onredelijk individueel geval dan is Homecrew nooit tot meer aansprakelijk dan de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Indien deze niet of niet volledig dekt, dan vervalt deze uitzonderingsregel.


Artikel 4 – Duur van de opdracht
In beginsel is de opdracht voor de duur van maximaal 1 jaar. De opdracht kan door de consument beëindigd worden. Er bestaat dan geen recht op teruggaaf van reeds betaalde gelden dan wel het niet betalen van reeds verstrekte diensten/leveringen. Homecrew kan de opdracht zonder teruggaaf van reeds betaalde gelden na 1 jaar beëindigen of opschorten.


Artikel 5 – Einde van de opdracht
Bij intrekking van de opdracht is de consument geen aanvullende vergoeding aan Homecrew verschuldigd dan de reeds betaalde kosten voor de opdracht ad € 495 (verkoop) of € 325 (verhuur) plus eventueel extra gemaakte kosten.

Er zijn geen redenen om deze vergoeding te matigen, dus ook niet door overlijden, faillissement, surseance van betaling, etc.


Artikel 6 – Verplichtingen van de consument
De consument is verplicht het digitale aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen. De consument is zelf aansprakelijk voor het aanleveren van juiste gegevens.

Indien de consument mondeling dan wel schriftelijk al dan niet bewust onjuiste informatie aan een gegadigde aanlevert, dan vrijwaart de consument de makelaar van iedere aansprakelijkheid.

De consument is verplicht alle relevante gegevens met betrekking tot de onroerende zaak aan Homecrew en de koper of huurder te melden.

De consument is verplicht alle informatie van Homecrew die beschikbaar komt aan derden te controleren op juistheid. Eventuele fouten in deze uitlatingen zijn voor risico en rekening van de consument, tenzij het uitingen betreffende de organisatie van Homecrew betreft.


Artikel 7 – Betalingen
Betalingen dienen te geschieden alvorens de opdracht feitelijk uitgevoerd gaat worden. De onroerende zaak zal bijvoorbeeld dan ook pas aangemeld worden op www.funda.nl en/of www.pararius.nl zodra betaald is. Betaling is geldig voor 3 maanden. Het niet in de publiciteit brengen om deze reden levert geen grond op voor wanprestatie of schadevergoeding anderszins. De verplichting tot volledige betaling blijft bestaan. Indien Homecrew wegens het niet betalen van een (deel)dienst de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk van een internetsite haalt dan is dit geen wanprestatie en ook kan dit geen schadevergoeding in welke zin dan ook tot gevolg hebben.

Indien Homecrew kosten moet maken om betalingen te incasseren dan komen deze kosten volledig voor rekening van de consument.Deel 2. DIENSTVERLENING


Artikel 1 – Omschrijving opdracht
De werkzaamheden van Homecrew omvatten de volgende zaken:

Op basis van de gegevens van de consument wordt schriftelijk dan wel mondeling een indicatie van de verkoopwaarde en de vraagprijs gegeven. Consument bepaalt zelf de vraagprijs;

Het verwerken van deze gegevens in het systeem van de Funda en/of Pararius;

Het vermelden van de gegevens zoals aangereikt door de consument met betrekking tot de verkoop of verhuur van de onroerende zaak op Funda, Pararius en eventuele social media;

Het toesturen van een verkoopbord;

Het doorgeven van de gegevens zoals aangereikt door de consument aan geinteresseerden voor zover deze zich direct bij Homecrew hebben gemeld;

Het doorgeven aan de consument van de gegevens van derden die geinteresseerd zijn en aan kijkers. Dus het fungeren als tussenpersoon bij bezichtigingen;

Het beschikbaar maken van de extra mogelijkheden tot verkoop/verhuur via Homecrew;

Het geven van advies per e-mail of telefonisch met betrekking tot de verkoop/verhuur procedure;

Het voeren van onderhandelingen namens de consument;

Het sluiten van een koop/huur overeenkomst indien en voor zover hier mondeling of schriftelijk toestemming is van de consument;

Het doorgeven van de belangrijkste gegevens van koper/huurder en verkoper/verhuurder en de eventuele bijzondere voorwaarden aan de notaris. In beginsel zal, tenzij er andere afspraken gemaakt zijn, de huisnotaris van Homecrew de gegevens doorkrijgen;

Indien de huisnotaris niet mag optreden als passerend notaris dan zal Homecrew een koopakte maken op bovenstaande wijze, tenzij de woning in een plaats ligt waar het niet gebruikelijk is dat een makelaar de koopakte maakt, zoals Amsterdam. Indien in de koopakte door de aard van de onroerende zaak, de wensen van koper en/of verkoper, sprake is van een buitengewoon ingewikkelde koopakte, zoals bij erfpacht of economische eigendomsoverdracht, dan maakt Homecrew de koopakte niet en zal de passerend notaris dit doen. In beginsel zijn de kosten voor de koper, tenzij dit buitengewoon onredelijk bezwarend is voor de koper, dan worden de kosten tussen koper en verkoper evenredig gedeeld. Het tarief van Homecrew wordt niet verlaagd door het uit handen geven van de koopakte;

Er is dus geen sprake van een volledige Opdracht tot Dienstverlening, maar van een aantal deeldiensten. Andere zaken dan bovengenoemd behoren niet tot de opdracht zoals verstrekt aan Homecrew. Indien de consument wenst gebruik te maken van andere diensten en/of leveringen dan zullen hiervoor nader te noemen kosten in rekening gebracht worden. Deze zijn vermeld op de website van Homecrew. Mocht Homecrew enigerlei diensten en leveringen voor eigen rekening nemen dan kan er nooit een schadeplicht tegenover de consument of derden ontstaan.

De volgende zaken behoren niet tot de standaardwerkzaamheden van Homecrew: het bezichtigen van de onroerende zaak, een vooroplevering van de onroerende zaak, aanwezigheid bij ondertekening van de huurovereenkomst of koopakte, aanwezigheid bij de notaris bij passeren van de akte.

Indien er door de consument contractueel (bijvoorbeeld zoals beschreven in het eigendomsbewijs) of anderszins, verplichtingen ten opzichte van derden zijn, onder andere door verstrekking van een koopoptie of voorkeursrecht van koop, dan dient de consument deze verplichtingen zelf af te wikkelen, bij voorkeur voordat de onroerende zaak via de makelaar wordt aangeboden.

Indien en voor zover een consument besluit zelfstandig activiteiten over te nemen die binnen de werkzaamheden van Homecrew zouden kunnen vallen, dan is dit toegestaan. Uiteraard zijn deze zelfstandig ontwikkelde activiteiten en de mogelijke gevolgen hiervan volledig voor rekening van de consument zelf. Het zelfstandig uitvoeren of zonder overleg met Homecrew uitvoeren van (een deel van) de diensten van Homecrew heeft geen gevolgen voor de betaalde c.q. te betalen kosten.


Artikel 2 – Publiciteit
Consument stemt er door ondertekening van de opdracht mee in dat Homecrew de onroerende zaak in de publiciteit brengt dan wel voor reclamedoeleinden gebruikt. Enige schade veroorzaakt hierdoor bij de consument geeft geen recht op enigerlei schadevergoeding.

Indien andere websites dan www.funda.nl en www.pararius.nl de informatie van de onroerende zaak overnemen dan geschiedt dit zonder toestemming van Homecrew. Homecrew is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het overnemen en/of publiceren van de gegevens van de onroerende zaak. Zelfs indien Homecrew instemt met het publiceren van de informatie is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de consument.

 

Artikel 3 – Honorarium en kosten
Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen bedraagt het honorarium € 495 (verkoop) €325 (verhuur). Indien Homecrew een korting geeft op het honorarium dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de opdracht.

Alle extra diensten en leveringen van Homecrew (en de kosten) staan vermeld op de website of worden anderszins kenbaar gemaakt.

Indien de onroerende zaak om welke reden dan ook gedurende de periode van de opdracht meer dan 1 jaar op www.funda.nl of www.pararius.nl staat, is de consument een aanvullende kostenvergoeding aan Homecrew verschuldigd van € 37,50 per aanmelding per jaar per website.

Als de opdracht wordt beëindigd heeft de opdrachtgever in geen geval recht op restitutie van het honorarium door Homecrew. Indien Homecrew om welke reden dan ook niet geheel of gedeeltelijk bepaalde onderdelen van haar dienst verstrekt geeft dit geen aanleiding tot vermindering van de courtage of kosten.